Strategische en Operationele Doelstellingen Fonds der Belgische Rijnvaart

Het Fonds der Belgische Rijnvaart wil zich profileren ten overstaan van andere overlegorganen met betrekking tot de professionele binnenvaart. In het licht daarvan werden een aantal specifieke doelstellingen geformuleerd die hierbij worden toegelicht.

Uitgangspunt hierbij is de samenstelling van de Raad van Bestuur van het FBR. Deze is immers samengesteld uit enerzijds actoren (zowel van overheidswege als van het beroep) die nauw betrokken zijn bij het tot stand komen van de regelgeving, anderzijds zijn er de vertegenwoordigers van de havens. Het is dus bij uitstek het forum om reeds in een zeer vroeg stadium van de besluitvorming de intenties van de regelgevende instanties praktisch af te toetsen aan de mogelijke impact bij de realisatie op het terrein.

Vanuit deze waarneming kunnen we trachten om de doelstellingen te concretiseren. Deze worden opgesplitst in enerzijds strategische, d.w.z. lange-termijn doelstellingen (die uiteraard zeer algemeen worden geformuleerd) en anderzijds in de resulterende operationele doelstellingen die zich eerder op korte termijn situeren en die derhalve ook meer concreet zijn.

Strategische doelstellingen

S1. Bijdragen tot de ontwikkeling van het reglementair kader voor de binnen- en Rijnvaart in functie van de behoeften in de praktijk.

S2. Ondernemen of stimuleren van studies, analyses en onderzoeken op economisch, technisch en sociaal vlak die bijdragen tot de ontwikkeling en de innovatie van de binnen- en Rijnvaart.

S3. Verspreiden door alle middelen van inlichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks het Belgisch vervoer op de Rijn en de daarmee verbonden nijverheden aanbelangen.

S4. Ondersteunen van de verdediging van de Belgische belangen op het gebied van de Rijnvaart op het internationaal vlak.

S5. Ondersteuning van initiatieven op het gebied van onderwijs, sociale begeleiding enz. ten voordele van de binnenvaartsector.

Operationele recurrente doelstellingen 2017

O 1.1. Organiseren van overleg en dialoog tussen de verschillende actoren over de bestaande, nieuwe en in voorbereiding zijnde regelgeving van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, o.a. in het kader van de vergaderingen van de Raad van Bestuur.
O 2.1. Aanmoedigen van studies met betrekking tot de Belgische binnen- en Rijnvaart via de “prijs van het Fonds”.
O 2.2. Organizeren van studiereizen.
O 2.3. Onderwerpen en informatie aanbieden m.b.t. eindwerken.
O 3.1. De relevante Rijnreglementering in beide landstalen ter beschikking stellen van de leden.
O 3.2. Actuele informatie met betrekking tot de Rijnvaart kenbaar maken via de website.
O 4.1. Verstrekken van financiële steun aan de internationale beroepsorganisaties.
O 4.2. Vergoeden van kosten voor deelname aan bepaalde internationale vergaderingen binnen een kader vastgesteld door de Raad van Bestuur.
O 5.1. Ondersteunen van sociale diensten voor de binnenvaart.
O 5.2. Contact met binnenvaartopleidingen optimaliseren.

FONDS DER BELGISCHE RIJNVAART v.z.w. - Drukpersstraat 19 - 1000 BRUSSEL
Tel: +32 2 217 09 67 - Fax: 32 2 219 91 86 - Mail: info@fondsbr.be