Reglement :
1. Het « FONDS FAMILIE SEVERYNS » werd opgericht door de Heren F. en Ch. Severyns ter aanmoediging van door ongeval of ziekte getroffen Belgische schippers.

2. Kunnen van dit Fonds genieten :
- de schipper,
- de wettelijke part
- het kind,
getroffen door ongeval

3. Het bedrag van de totale financiële tegemoetkomingen is in principe beperkt tot maximum 10% van het budget op jaarbasis.

4. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan het “Fonds der Belgische Rijnvaart vzw” en moeten volgende gegevens bevatten:
a) identiteit van de aanvrager;
b) identiteit van de eventuele begunstigde en adres, geboortedatum en geboorteplaats, beroep (indien zonder: uitgeoefend beroep gedurende de jongste 3 jaren);
c) reden van aanvraag;
d) omstandige omschrijving met bewijzen, waaruit blijkt dat de betrokken persoon getroffen is door ongeval of ziekte.

De aanvragen worden onderzocht door de Raad van Bestuur.

5. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor alle informatie in te winnen die hij nodig acht voor de beoordeling van het betrokken geval, teneinde deze aanvraag te kunnen beoordelen.

6. Uitspraak en uitvoering van deze aanvraag zullen zo vlug mogelijk gebeuren.

Tegen de beslissing van de Raad is geen verhaal mogelijk.

***